Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı siyasət

Ümumi müddəalar


Bu fərdi məlumatların emalı siyasəti 27 iyul 2006-cı il tarixli Federal Qanunun tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. 152-FZ nömrəli "Fərdi məlumatlar haqqında" (bundan sonra Fərdi məlumatlar haqqında Qanun) və fərdi məlumatların emalı qaydasını və 1xslots (bundan sonra Operator) tərəfindən qəbul edilən fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirləri müəyyən edir.

1.1. Operator öz fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün ən mühüm məqsəd və şərt kimi şəxsi məlumatlarının emalı zamanı insanın və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarına, o cümlədən şəxsi toxunulmazlıq, şəxsi və ailə sirrinə dair hüquqların qorunmasını qarşıya qoyur. .

1.2. Bu Operatorun şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı siyasəti (bundan sonra Siyasət adlanacaq) Operatorun https://1xslots-casino-online.com saytına daxil olanlar haqqında ala biləcəyi bütün məlumatlara şamil edilir.

Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar


2.1. Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı - kompüter texnologiyasından istifadə edərək fərdi məlumatların emalı.
2.2. Fərdi məlumatların bloklanması şəxsi məlumatların emalının müvəqqəti dayandırılmasıdır (fərdi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün emal lazım olmadığı halda).
2.3. Veb sayt - https://1xslots-casino-online.com şəbəkə ünvanında İnternetdə mövcudluğunu təmin edən qrafik və məlumat materialları, habelə kompüter proqramları və məlumat bazaları toplusu.
2.4. Fərdi məlumatların informasiya sistemi - verilənlər bazalarında olan fərdi məlumatların və onların işlənməsini təmin edən informasiya texnologiyaları və texniki vasitələrin məcmusudur.
2.5. Şəxsi məlumatların şəxsiyyətsizləşdirilməsi - əlavə məlumatlardan istifadə etmədən müəyyən bir İstifadəçi və ya fərdi məlumatların digər subyekti tərəfindən fərdi məlumatların mülkiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayan hərəkətlər.
2.6. Fərdi məlumatların emalı - toplanması, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması daxil olmaqla, fərdi məlumatlarla avtomatlaşdırma vasitələri ilə və ya istifadə olunmadan həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) məcmusudur. , şəxsi məlumatların istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxsiyyətsizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi.
2.7. Operator - fərdi məlumatların işlənməsini təşkil edən və (və ya) həyata keçirən, habelə fərdi məlumatların emalının məqsədlərini, fərdi məlumatların tərkibini müəyyən edən, müstəqil və ya digər şəxslərlə birlikdə, dövlət orqanı, bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxs. emal edilməli, fərdi məlumatlar ilə həyata keçirilən hərəkətlər (əməliyyatlar).
2.8. Şəxsi məlumatlar - https://1xslots-casino-online.com saytının konkret və ya müəyyən edilə bilən İstifadəçisinə birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan hər hansı məlumat.
2.9. Fərdi məlumatların subyekti tərəfindən yayılmasına icazə verilən fərdi məlumatlar - fərdi məlumatların subyekti tərəfindən fərdi məlumatların yayılmasına icazə verilən fərdi məlumatların emalına razılıq verməklə fərdi məlumatların subyekti tərəfindən təmin edilən qeyri-məhdud sayda şəxslərə giriş. Fərdi məlumatlar haqqında qanunla müəyyən edilmiş qaydada (bundan sonra - yayılmasına icazə verilən fərdi məlumatlar).
2.10. İstifadəçi - https://1xslots-casino-online.com saytına hər hansı bir ziyarətçi.
2.11. Şəxsi məlumatların verilməsi - fərdi məlumatların müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına yönəlmiş hərəkətlər.
2.12. Fərdi məlumatların yayılması - şəxsi məlumatların qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə açıqlanmasına (fərdi məlumatların ötürülməsinə) və ya qeyri-məhdud sayda şəxslərin şəxsi məlumatları ilə tanışlığa yönəlmiş hər hansı hərəkətlər, o cümlədən şəxsi məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində açıqlanması, məlumatların yerləşdirilməsi və telekommunikasiya şəbəkələri və ya şəxsi məlumatlara hər hansı başqa yolla girişin təmin edilməsi.
2.13. Şəxsi məlumatların transsərhəd ötürülməsi fərdi məlumatların xarici dövlətin ərazisinə xarici dövlətin orqanına, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxsə ötürülməsidir.
2.14. Fərdi məlumatların məhv edilməsi - fərdi məlumatların və (və ya) fərdi məlumatların maddi daşıyıcılarının informasiya sistemində fərdi məlumatların məzmununun sonrakı bərpasının mümkünsüzlüyü ilə fərdi məlumatların geri qaytarıla bilməyəcək şəkildə məhv edilməsi ilə nəticələnən hər hansı hərəkətlər.

Operatorun əsas hüquq və vəzifələri


3.1. Operatorun hüququ var:
– şəxsi məlumat subyektindən etibarlı məlumat və/və ya şəxsi məlumatları ehtiva edən sənədləri almaq;
- fərdi məlumatların subyekti fərdi məlumatların emalına verdiyi razılığı geri götürdüyü halda, Operatorun “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda, fərdi məlumatların subyektinin razılığı olmadan fərdi məlumatların emalına davam etmək hüququ vardır;
Fərdi məlumatlar haqqında qanunda və ya digər federal qanunda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Fərdi məlumatlar haqqında qanunda və ona uyğun olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün zəruri və kifayət qədər tədbirlərin tərkibini və siyahısını müstəqil olaraq müəyyən etmək; qanunlar.
3.2. Operator borcludur:
- şəxsi məlumatların subyektinə onun tələbi ilə şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı məlumat vermək;
- Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada fərdi məlumatların işlənməsini təşkil etmək;
– Fərdi məlumatlar subyektləri və onların qanuni nümayəndələrinin sorğu və sorğularına “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanunun tələblərinə uyğun olaraq cavab vermək;
- fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana bu orqanın tələbi ilə belə sorğunun alındığı tarixdən 30 gün müddətində zəruri məlumatları təqdim etmək;
– şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı bu Siyasətə məhdudiyyətsiz girişi dərc etmək və ya başqa şəkildə təmin etmək;
- fərdi məlumatların onlara icazəsiz və ya təsadüfi daxil olmasından, fərdi məlumatların məhv edilməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklanmasından, surətinin çıxarılmasından, təmin edilməsindən, yayılmasından, habelə fərdi məlumatlarla bağlı digər qanunsuz hərəkətlərdən qorunması üçün hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlər görmək;
– Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda fərdi məlumatların ötürülməsini (paylanması, verilməsi, əldə edilməsi) dayandırmaq, fərdi məlumatların işlənməsini dayandırmaq və məhv etmək.
– Fərdi məlumatlar haqqında qanunla nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

Fərdi məlumat subyektlərinin əsas hüquq və vəzifələri


4.1. Fərdi məlumatların subyektləri aşağıdakı hüquqlara malikdir:
- federal qanunlarla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı məlumat almaq. Məlumat fərdi məlumatların subyektinə Operator tərəfindən əlçatan formada verilir və bu fərdi məlumatların açıqlanması üçün qanuni əsaslar olmadıqda, digər fərdi məlumat subyektlərinə aid şəxsi məlumatları ehtiva etməməlidir. Məlumatların siyahısı və onların əldə edilməsi qaydası “Fərdi məlumatlar haqqında” qanunla müəyyən edilir;
- operatordan şəxsi məlumatlarını dəqiqləşdirməyi, şəxsi məlumatlar natamam, köhnəlmiş, qeyri-dəqiq, qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş və ya göstərilən emal məqsədi üçün zəruri deyilsə, bloklanmasını və ya məhv edilməsini tələb etmək, habelə onların hüquqlarının müdafiəsi üçün qanuni tədbirlər görmək;
– malların, işlərin və xidmətlərin bazarda təşviqi üçün şəxsi məlumatların işlənilməsi zamanı əvvəlcədən razılıq şərtini irəli sürmək;
– şəxsi məlumatların emalına verdiyi razılığı geri götürmək;
- şəxsi məlumatların işlənməsi zamanı Operatorun qanunsuz hərəkətləri və ya hərəkətsizliyindən fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana və ya məhkəməyə müraciət etmək;
- Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.
4.2. Fərdi məlumatların subyektləri borcludur Fərdi məlumatların subyektləri aşağıdakılara borcludurlar:
– Operatora özünüz haqqında etibarlı məlumatları təqdim etmək;
– Operatora şəxsi məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) barədə məlumat vermək.
4.3. Operatorun razılığı olmadan özləri haqqında və ya başqa bir şəxsi məlumat subyekti haqqında yalan məlumat vermiş şəxslər Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

Operator İstifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını emal edə bilər


5.1. E-poçt ünvanı.
5.2. Sayt həmçinin İnternet statistika xidmətlərindən (Yandex Metrika və Google Analytics və s.) istifadə edərək ziyarətçilər (o cümlədən kukilər) haqqında anonim məlumatları toplayır və emal edir.
5.3. Siyasət mətnində yuxarıda göstərilən məlumatlar fərdi məlumatların ümumi konsepsiyası ilə birləşir.
5.4. İrqi, milliyyəti, siyasi baxışları, dini və ya fəlsəfi inancları, intim həyatı ilə bağlı xüsusi kateqoriyalı fərdi məlumatların emalı Operator tərəfindən həyata keçirilmir.
5.5. Sənətin 1-ci hissəsində göstərilən fərdi məlumatların xüsusi kateqoriyaları arasından yayılmasına icazə verilən fərdi məlumatların emalı. Fərdi məlumatlar haqqında Qanunun 10-da, Art-da nəzərdə tutulmuş qadağalar və şərtlər olduqda icazə verilir. Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunun 10.1.
5.6. İstifadəçinin paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların emalına razılığı onun şəxsi məlumatlarının emalına verilən digər razılıqlardan ayrıca verilir. Eyni zamanda, nəzərdə tutulmuş şərtlər, xüsusən də Art. Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunun 10.1. Belə razılığın məzmununa dair tələblər fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilir.
5.6.1 Yayılmasına icazə verilən şəxsi məlumatların emalına razılıq, İstifadəçi birbaşa Operatoru təmin edir.
5.6.2 Operator İstifadəçinin göstərilən razılığını aldığı tarixdən üç iş günündən gec olmayaraq emal şərtləri, qadağaların mövcudluğu və qeyri-məhdud sayda emal şərtləri haqqında məlumat dərc etməyə borcludur. paylanmasına icazə verilmiş şəxsi məlumatların şəxsləri.
5.6.3 Fərdi məlumat subyektinin yaymaq üçün icazə verdiyi fərdi məlumatların ötürülməsinə (paylanması, verilməsi, əldə edilməsi) fərdi məlumat subyektinin tələbi ilə istənilən vaxt dayandırılmalıdır. Bu tələb fərdi məlumatların subyektinin soyadını, adını, atasının adını (əgər varsa), əlaqə məlumatlarını (telefon nömrəsi, e-poçt ünvanı və ya poçt ünvanı), habelə fərdi məlumatların siyahısını, xitam verilməli olan. Bu sorğuda göstərilən şəxsi məlumatlar yalnız onun göndərildiyi Operator tərəfindən işlənə bilər.
5.6.4 Paylanmasına icazə verilmiş fərdi məlumatların emalına razılıq Operatorun fərdi məlumatların emalı ilə bağlı bu Siyasətin 5.6.3-cü bəndində göstərilən sorğunu aldığı andan dayandırılır.

Fərdi məlumatların işlənməsi prinsipləri


6.1. Fərdi məlumatların emalı qanuni və ədalətli əsaslarla həyata keçirilir.
6.2. Şəxsi məlumatların emalı konkret, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və qanuni məqsədlərə nail olmaq ilə məhdudlaşır. Fərdi məlumatların toplanması məqsədləri ilə bir araya sığmayan fərdi məlumatların işlənməsinə icazə verilmir.
6.3. Emalı bir-biri ilə uyğun gəlməyən məqsədlər üçün həyata keçirilən fərdi məlumatları ehtiva edən məlumat bazalarının birləşdirilməsinə yol verilmir.
6.4. Yalnız emal məqsədlərinə cavab verən şəxsi məlumatlar emala məruz qalır.
6.5. İşlənmiş şəxsi məlumatların məzmunu və əhatə dairəsi göstərilən emal məqsədlərinə uyğundur. İşlənmiş fərdi məlumatların onların emalının göstərilən məqsədləri ilə əlaqədar artıqlığına yol verilmir.
6.6. Fərdi məlumatların işlənməsi zamanı fərdi məlumatların düzgünlüyü, onların yetərliliyi və zəruri hallarda fərdi məlumatların emalı məqsədləri ilə bağlılığı təmin edilir. Operator natamam və ya qeyri-dəqiq məlumatların silinməsi və ya dəqiqləşdirilməsi üçün lazımi tədbirlər görür və/və ya onların qəbulunu təmin edir.
6.7. Fərdi məlumatların saxlanması, fərdi məlumatların saxlanması müddəti federal qanunla müəyyən edilmədikdə, fərdi məlumatların işlənməsi məqsədləri ilə tələb olunan müddətdən artıq olmayan fərdi məlumatların predmetini müəyyən etməyə imkan verən formada həyata keçirilir. şəxsi məlumatların subyekti tərəf, benefisiar və ya zamindir. Federal qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, emal məqsədlərinə çatdıqda və ya bu məqsədlərə çatmaq zərurəti itirildikdə emal edilmiş şəxsi məlumatlar məhv edilir və ya şəxsiyyətsizləşdirilir.

Fərdi məlumatların emalının məqsədləri


7.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalının məqsədi:
– İstifadəçiyə https://1xslots-casino-online.com saytındakı xidmətlərə, məlumatlara və/yaxud materiallara çıxışın təmin edilməsi.
7.2. Operator həmçinin İstifadəçiyə yeni məhsul və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif tədbirlər haqqında bildirişlər göndərmək hüququna malikdir. İstifadəçi hər zaman operatora [email protected] ünvanına “Yeni məhsul və xidmətlər və xüsusi təkliflər haqqında bildirişlərin rədd edilməsi” qeydi ilə e-poçt göndərməklə məlumat mesajlarını almaqdan imtina edə bilər.
7.3. İnternet statistikası xidmətlərindən istifadə etməklə toplanmış İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarından İstifadəçilərin saytdakı hərəkətləri haqqında məlumat toplamaq, saytın keyfiyyətini və məzmununu yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur.

Şəxsi məlumatların emalı üçün hüquqi əsaslar


8.1. Operator tərəfindən fərdi məlumatların emalı üçün qanuni əsaslar aşağıdakılardır:
- fəaliyyətinizlə bağlı münasibətləri tənzimləyən hüquqi aktları sadalayın, məsələn, fəaliyyətiniz informasiya texnologiyaları, xüsusən də veb-saytların yaradılması ilə bağlıdırsa, burada "İnformasiya, İnformasiya Texnologiyaları və İnformasiyanın Mühafizəsi haqqında" Federal Qanunu göstərə bilərsiniz. 27 iyul 2006-cı il tarixli N 149-FZ;
– Operatorun qanuni sənədləri;
– operatorla şəxsi məlumatların subyekti arasında bağlanmış müqavilələr;
- federal qanunlar, fərdi məlumatların qorunması sahəsində digər normativ hüquqi aktlar;
– İstifadəçilərin öz şəxsi məlumatlarının emalına, yayılmasına icazə verilmiş fərdi məlumatların emalına razılığı.
8.2. Operator İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını yalnız https://1xslots-casino-online.com saytında yerləşən xüsusi formalar vasitəsilə İstifadəçi tərəfindən müstəqil şəkildə doldurulduqda və/və ya göndərildikdə və ya Operatora e-poçt vasitəsilə göndərildikdə emal edir. Müvafiq formaları doldurmaqla və/və ya onların şəxsi məlumatlarını Operatora göndərməklə İstifadəçi bu Siyasətlə razılığını bildirir.
8.3. İstifadəçinin brauzer parametrlərində icazə verildiyi təqdirdə Operator İstifadəçi haqqında anonimləşdirilmiş məlumatları emal edir (kukilərin saxlanması və JavaScript texnologiyasından istifadə aktivdir).
8.4. Fərdi məlumatların subyekti öz şəxsi məlumatlarının verilməsi barədə müstəqil qərar qəbul edir və öz iradəsi ilə və öz mənafeyinə uyğun olaraq sərbəst şəkildə razılıq verir.

Şəxsi məlumatların emalı üçün şərtlər


9.1. Fərdi məlumatların emalı fərdi məlumat subyektinin şəxsi məlumatlarının emalına razılığı ilə həyata keçirilir.
9.2. Fərdi məlumatların emalı Rusiya Federasiyasının beynəlxalq müqaviləsində və ya qanunda nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olmaq, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə operatora həvalə edilmiş funksiyaları, səlahiyyətləri və vəzifələri yerinə yetirmək üçün lazımdır.
9.3. Şəxsi məlumatların emalı ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi, məhkəmə aktının icrası, Rusiya Federasiyasının icra icraatları haqqında qanunvericiliyinə uyğun olaraq icra edilməli olan başqa bir orqanın və ya vəzifəli şəxsin aktının icrası üçün lazımdır.
9.4. Fərdi məlumatların emalı fərdi məlumatların subyektinin tərəfi və ya benefisiar və ya təminatçısı olduğu müqavilənin icrası, habelə fərdi məlumat subyektinin təşəbbüsü ilə müqavilənin və ya müqavilənin bağlanması üçün zəruridir. şəxsi məlumatların subyekti benefisiar və ya zamin olacaq.
9.5. Fərdi məlumatların emalı operatorun və ya üçüncü şəxslərin hüquq və qanuni mənafelərinin həyata keçirilməsi və ya fərdi məlumat subyektinin hüquq və azadlıqlarının pozulmaması şərti ilə sosial əhəmiyyətli məqsədlərə nail olmaq üçün zəruridir.
9.6. Fərdi məlumatların emalı fərdi məlumatların subyekti tərəfindən və ya onun tələbi ilə təmin edilən qeyri-məhdud sayda şəxslərin girişi (bundan sonra ictimaiyyət üçün açıq olan fərdi məlumatlar) həyata keçirilir.
9.7. Federal qanuna uyğun olaraq dərc edilməli və ya məcburi açıqlanmalı olan fərdi məlumatların emalı həyata keçirilir.

Şəxsi məlumatların toplanması, saxlanması, ötürülməsi və digər emalı növləri


Operator tərəfindən emal edilən fərdi məlumatların təhlükəsizliyi fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində mövcud qanunvericiliyin tələblərinə tam əməl olunması üçün zəruri olan hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə təmin edilir.
10.1. Operator şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və icazəsiz şəxslərin şəxsi məlumatlarına girişi istisna etmək üçün bütün mümkün tədbirləri görür.
10.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatları, tətbiq olunan qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı hallar istisna olmaqla və ya şəxsi məlumatların subyekti öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün məlumatların üçüncü tərəfə ötürülməsinə Operatora razılıq verdiyi hallar istisna olmaqla, heç bir halda heç bir halda üçüncü şəxslərə verilməyəcək. mülki hüquq müqaviləsi əsasında.
10.3. Şəxsi məlumatlarda qeyri-dəqiqliklər aşkar edildikdə, İstifadəçi Operatorun [email protected] elektron poçt ünvanına “Şəxsi məlumatların yenilənir” qeydi ilə Operatora bildiriş göndərməklə onları müstəqil şəkildə yeniləyə bilər.
10.4. Fərdi məlumatların emalı müddəti, müqavilədə və ya qüvvədə olan qanunda fərqli müddət nəzərdə tutulmadıqda, fərdi məlumatların toplandığı məqsədlərə nail olmaq ilə müəyyən edilir.
İstifadəçi istənilən vaxt Operatorun [email protected] elektron poçt ünvanına “Şəxsi məlumatların emalına razılığın geri götürülməsi” qeydi ilə e-poçt vasitəsilə Operatora bildiriş göndərməklə şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı razılığını geri götürə bilər.
10.5. Üçüncü tərəf xidmətləri, o cümlədən ödəniş sistemləri, rabitə vasitələri və digər xidmət təminatçıları tərəfindən toplanan bütün məlumatlar bu şəxslər (Operatorlar) tərəfindən İstifadəçi Müqaviləsi və Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq saxlanılır və işlənir. Fərdi məlumatların subyekti və/və ya İstifadəçi müəyyən edilmiş sənədlərlə vaxtında müstəqil şəkildə tanış olmağa borcludur. Operator üçüncü şəxslərin, o cümlədən bu bənddə göstərilən xidmət təminatçılarının hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımır.
10.6. Fərdi məlumatların subyekti tərəfindən ötürülməsinə (girişin verilməsi istisna olmaqla), habelə yayılmasına icazə verilmiş fərdi məlumatların emalı və ya emalı şərtlərinə (giriş əldə etmək istisna olmaqla) dair müəyyən edilmiş qadağalar fərdi məlumatların emalı hallarına şamil edilmir. RF qanunu ilə müəyyən edilmiş dövlət, ictimai və digər ictimai maraqlar üçün.
10.7. Operator şəxsi məlumatları emal edərkən şəxsi məlumatların məxfiliyini təmin edir.
10.8. Fərdi məlumatların saxlanması müddəti federal qanunla müəyyən edilməmişdirsə, operator fərdi məlumatların subyektini müəyyən etməyə imkan verən formada saxlayır, şəxsi məlumatların işlənməsi məqsədləri ilə tələb olunan müddətdən artıq olmayaraq, subyektin razılığı ilə şəxsi məlumatların tərəfi, benefisiar və ya qarantıdır.
10.9. Fərdi məlumatların emalının dayandırılması şərti fərdi məlumatların emalı məqsədlərinə nail olmaq, fərdi məlumatların subyektinin razılığının müddətinin başa çatması və ya fərdi məlumatların subyekti tərəfindən razılığın geri götürülməsi, habelə şəxsi məlumatların qanunsuz emalı.

Alınan şəxsi məlumatlarla Operator tərəfindən həyata keçirilən hərəkətlərin siyahısı


11.1. Operator şəxsi məlumatları toplayır, qeyd edir, sistemləşdirir, toplayır, saxlayır, dəqiqləşdirir (yeniləyir, dəyişdirir), çıxarır, istifadə edir, ötürür (paylayır, təmin edir, daxil olur), şəxsiyyətsizləşdirir, bloklayır, silir və məhv edir.
11.2. Operator alınan məlumatın informasiya və telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə və ya onsuz qəbulu və/və ya ötürülməsi ilə fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış işlənməsini həyata keçirir.

Şəxsi məlumatların transsərhəd ötürülməsi


12.1. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsinə başlamazdan əvvəl operator, ərazisinə fərdi məlumatların ötürülməsi nəzərdə tutulan xarici dövlətin fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının etibarlı müdafiəsini təmin etdiyinə əmin olmağa borcludur.
12.2. Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən fərdi məlumatların xarici dövlətlərin ərazisində transsərhəd ötürülməsi yalnız fərdi məlumat subyektinin şəxsi məlumatlarının transsərhəd ötürülməsinə və/və ya ona yazılı razılığı olduqda həyata keçirilə bilər. şəxsi məlumatların subyektinin tərəf olduğu müqavilənin icrası.

Şəxsi məlumatların məxfiliyi


Fərdi məlumatlara giriş əldə etmiş operator və digər şəxslər, federal qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, şəxsi məlumatların subyektinin razılığı olmadan şəxsi məlumatları üçüncü şəxslərə açıqlamamağa və yaymamağa borcludurlar.

Yekun müddəalar


14.1. İstifadəçi şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı maraq doğuran məsələlərlə bağlı [email protected] elektron poçtu vasitəsilə Operatorla əlaqə saxlamaqla istənilən aydınlıq əldə edə bilər.
14.2. Bu sənəd Operator tərəfindən şəxsi məlumatların emalı siyasətində hər hansı dəyişikliyi əks etdirəcək. Siyasət yeni versiya ilə əvəz olunana qədər qeyri-müəyyən müddətə qüvvədədir.
14.3. Siyasətin cari versiyası İnternetdə https://1xslots-casino-online.com ünvanında sərbəst şəkildə mövcuddur.