Holenderski Urząd ds. Hazardu rozpoczyna konsultacje w sprawie wymiany informacji

Holenderski Urząd ds. Gier (KSA) rozpoczął miesięczne konsultacje w sprawie projektu polityki mającej na celu ustanowienie obowiązków w zakresie udostępniania informacji dla licencjonowanych holenderskich operatorów.

Zgodnie z holenderską ustawą o grach zdalnych posiadacze licencji są zobowiązani do zgłaszania KSA „istotnych zmian, zachowań i zdarzeń” w momencie ich wystąpienia, jednak konkretna lista zdarzeń nie została jeszcze określona.

Licencjonowani operatorzy muszą poinformować regulatora o dodaniu interesariuszy i wprowadzeniu zmian do zarządu, interesariuszy zewnętrznych lub decydentów powiązanych z firmą.

Licencjobiorcy muszą poinformować KSA o wszelkich zarzutach karnych, grzywnach administracyjnych, ostrzeżeniach i wszelkich przypadkach, w których operator został odrzucony lub wycofany przez inną jurysdykcję lub organ regulacyjny we wniosku o wydanie licencji.

Operatorzy muszą również powiadomić KSA o zmianach w swoich ustaleniach z dostawcami usług płatniczych, z których korzystają, a także o mechanizmach gwarantowania środków graczy.

Zlecanie licencjonowanych działań organizacjom zewnętrznym z jakiegokolwiek powodu lub zmiany w obowiązujących umowach outsourcingowych również muszą być zgłaszane do KSA.

Zmiany w interakcji operatora z bazą danych o samowykluczeniach CRUKS, wewnętrznymi procedurami nadzoru, bazami danych kontrolnych, systemami gier i politykami zapobiegania uzależnieniom powinny być również zgłaszane do KSA.

Zgodnie z propozycjami wszystkie zmiany muszą być zgłaszane do organu regulacyjnego w ciągu dwóch tygodni od ich wprowadzenia. Jednak wszystkie przypadki „nieprzewidzianych i niestrukturalnych zachowań i zdarzeń” muszą być niezwłocznie zgłaszane do KSA.

Incydenty te obejmują poważne zakłócenia lub awarie systemów informatycznych operatora, utratę danych graczy, oszustwa, problemy z transakcjami płatniczymi lub środkami graczy oraz wszelkie incydenty, w których „stawką jest integralność oferowanych gier”.

Licencjobiorcy będą zobowiązani do zgłaszania wszystkich istotnych faktów, a także wszelkich środków łagodzących zastosowanych w celu ograniczenia szkód wynikających z incydentu oraz wszelkich środków zastosowanych w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu zgodnie z nowymi kryteriami zgłaszania.

Konsultacje KSA w sprawie tych projektów propozycji politycznych kończą się 19 sierpnia.